ตกลง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
16 เม.ย. 2560
11,363
.
  ค้นหา ศพก.
 
 

 

ความเป็นมา

          ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ในพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ขึ้น ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน” ซึ่งภาคราชการจะต้องเข้าไปร่วมดำเนินการในลักษณะการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้ ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้ และมีความเข้มแข็ง รวมถึง การประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชนตามแนวทางประชารัฐ 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง การให้บริการทางการเกษตรด้านต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
3) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 77 จังหวัด 882 อำเภอ ประกอบด้วย
     1) ศูนย์หลัก ได้แก่ ศพก. อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
     2) ศูนย์เครือข่าย ได้แก่
          2.1) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
          2.2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

2) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

Q & A
1. Q: ศพก. คือ อะไร  
  A: คือ แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชุมชน  และเป็นศูนย์กลางการบริการ  และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน  โดยดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ  สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การให้บริการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน 
3) การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพื้นที่ 
2. Q: ศพก. แตกต่างจากศูนย์เรียนรู้อื่นๆ อย่างไร 
  A: ศพก. เน้นให้ความรู้และบริการแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง  โดยให้เกษตรกรเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. Q: ศพก. มีเครือข่ายหรือไม่  
  A: มี โดยเครือข่ายจะเป็นจุดเรียนรู้เฉพาะทาง  เช่น  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ  เป็นเครือข่ายในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน 
4. Q: ศพก. ให้บริการอะไรบ้าง  
  A: 1) ถ่ายทอดความรู้ 
2) บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการ 
3) บริการด้านการเกษตรต่างๆ  
4) แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน  
5. Q: ศพก. มีกี่ศูนย์ 
  A: มี 882 ศูนย์ (อำเภอละ 1 ศูนย์) แบ่งเป็น 778 ศูนย์ ใน 76 จังหวัด และ 4 ศูนย์ใน กทม. 
6. Q: กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ศพก. เพียงหน่วยงานเดียว ใช่หรือไม่ 
  A: ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก  โดยมีหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน เข้าไปร่วมกันดำเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้ และมีความเข้มแข็ง 
7. Q: เกษตรกรได้อะไรจาก ศพก. บ้าง  
  A: เกษตรกรได้ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ส่งผลให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  

 

การดำเนินงาน

ศพก กับการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตร