ตกลง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Mission
 • วิสัยทัศน์

  " ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน "

   

 • พันธกิจ

  1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง

  2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

  3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

  4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

   

 • ค่านิยมองค์การ "MOAC"

  M = Morality มีคุณธรรม
  O = Openness ตรงไปตรงมา
  A = Accountability ตรวจสอบได้
  C = Creativity มีความสามารถในการสร้างสรรค์

 • เป้าประสงค์

  1) เพื่อสร้างความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้

  2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

  3) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์

  4) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 • เป้าหมาย

  1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นที่ระดับ 85 ในปี 2564

  2) เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท ต่อครัวเรือน ในปี 2564

  3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี

  4) จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

  5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ้น