ตกลง
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
Mr. Chalermchai Sreeon
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Minister of Agriculture and Cooperatives