ตกลง
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
Miss Mananya Thaiset
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives