ตกลง
นายประภัตร โพธสุธน
Mr. Prapat Potasuthon
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives