ตกลง
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 10000 ชิ้น จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
21 พ.ค. 2563
166
0
นายพิศาลพงศาพิชณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 10000 ชิ้น จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 10000 ชิ้น จากนางสาวจาง เพ่ยตง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยเป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับจีน ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหน้ากากอนามัยต่อให้ผู้แทนกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้แก้ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563