ตกลง
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (Web Conference) ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563
9 มิ.ย. 2563
426
0
นายพิศาลพงศาพิชณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (Web Conference) ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563