ตกลง
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Country Assessment of COVID-19 Impacts on Food Systems, Food Security and Livelihoods in Thailand ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
10 มิ.ย. 2563
286
0
ดร.วนิดากำเนิดเพ็ชรผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Country Assessment of COVID-19 Impacts on Food Systems, Food Security and Livelihoods in Thailand ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Country Assessment of COVID-19 Impacts on Food Systems, Food Security and Livelihoods in Thailand ที่ กษ. ได้รับการสนับสนุนจาก FAO ซึ่งเป็นโครงการที่ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อระบบอาหาร และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายนำเสนอโครงการและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กษ. เพื่อนำไปประกอบการประเมินผลและวางแผนการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการต่อไป