ตกลง
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2563
16 มิ.ย. 2563
87
82
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2563