ตกลง
ข้อมูลสารสนเทศ
27 มิ.ย. 2560
19,952
0

ด้านพืช
divider

กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลังผลงานวิจัย  
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 คลังผลงานวิจัย
 
  คลังคลิปความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร คลังเอกสารความรู้  
  คลังคลิปความรู้ รายการก้าวไกล
กับกรมวิชาการเกษตร
คลังเอกสารความรู้
 
  ระบบห้องสมุด<br />กรมวิชาการเกษตร      
  ระบบห้องสมุด
กรมวิชาการเกษตร
     

 

ด้านประมง
divider

กรมประมง

   
  ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการประมง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศการทำประมง

ระบบติดตามเรือประมงไทย

 
   
  ห้องสมุดปลาสวยงาม
และพรรณไม้น้ำ


ระบบสมุดบันทึกการทำ
ประมงอิเล็กทรอนิกส์

ระบบหนังสือคนประจำเรือ

 
     
  ระบบบริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 

 

ด้านปศุสัตว์
divider-red

กรมปศุสัตว์

   
  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมโคเนื้อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนก
 
     
  ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมไก่เนื้อ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมสุกร
   

 

ทรัพยากรการผลิต
divider

กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน

   
  สถานการณ์น้ำรายวัน
กรมชลประทาน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำ
รายงานวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย  
       
  ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online      

 

มาตรฐานและการรับรอง
divider

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

   
  ระบบตามสอบสินค้าเกษตร
สำหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ระบบสืบค้นการให้บริการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ/รายชื่อห้องปฏิบัติการ
ที่ขึ้นทะเบียนการ มกอช.
ระบบตรวจสอบ
รหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
 
       
  เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์        

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
divider

กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

   
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ (Infographic) คลินิกกฎหมายสหกรณ์ ระบบเตือนภัยทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
       
  ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
     

 

เศรษฐกิจการเกษตร
divider

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
  สถานการณ์การผลิต
และการตลาดรายสัปดาห์
ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญวันนี้ ระบบค้นหาราคาสินค้าเกษตร  
   
  สถิติการนำเข้าสินค้าที่สำคัญ สถิติการส่งออกสินค้าที่สำคัญ ระบบบริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร (KIOSK)  

 

เกษตรพันธสัญญา
divider

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

       
    ทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร