ตกลง
ขอรับบริการ
6 ก.ค. 2560
42,246
0

ด้านพืช
divider

กรมวิชาการเกษตร

   
  ค้นหาสถานะการขอรับรอง
แหล่งผลิต GAP

ค้นหาแหล่งผลิต GAP

ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

 

 

ด้านปศุสัตว์
divider-red

กรมปศุสัตว์

   
  ระบบให้บริการรายงาน
สถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด
ของสถานพยาบาลเอกชน

ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียน
กรมปศุสัตว์

 

 

ทรัพยากรการผลิต
divider

กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

   
  ระบบบริการประชาชน
กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบแจ้งความต้องการ
แหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว)
ค้นหาทะเบียนที่ดิน
และตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01
 
     
  ระบบขอรับบริการฝนหลวง ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ Online    

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
divider

กรมส่งเสริมสหกรณ์

   
  ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ค้นหารหัสเลขธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์
 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
divider-red

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       
    ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์