ตกลง
ขออนุมัติ / อนุญาต
6 ก.ค. 2560
42,249
0

ด้านพืช
divider

กรมวิชาการเกษตร

 

 
  ระบบงานยื่นขอและออก
ใบอนุญาตยางพารา

ระบบงานยื่นขอและออกใบอนุญาต
พืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์

 
 

 
  ระบบงานยื่นขอและออกใบรับรอง
พืชที่ตัดต่อและไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม

ระบบงานยื่นขอและออกใบอนุญาต
นำเข้าพืช

 

ด้านประมง
divider

กรมประมง

   
  ระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

 ระบบออกใบอนุญาต
ทำการประมง
 
   
  ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า

 ระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพ
สัตว์น้ำผ่านอินเตอร์เน็ต
 
       
       

 

ด้านปศุสัตว์
divider-red

กรมปศุสัตว์

   
  ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


 

ปัจจัยการผลิต
divider

กรมวิชาการเกษตร

   
  ระบบงานยื่นคำขอและออก
ใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

ระบบงานยื่นคำขอและออก
ใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/
ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย

ระบบงานยื่นคำขอและออก
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
นำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช

 

 

มาตรฐานและการรับรอง
divider

กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมพัฒนาที่ด

   
  ระบบงานยื่นขอและออกใบรับรอง
คุณภาพสินค้าเกษตร

ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาต
แจ้งนำเข้า - ส่งออก
สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

ระบบการกำหนดรหัสการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

 
     
  ระบบขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภท
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
(Q-Center)
   

 

เกษตรพันธสัญญา
divider

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

       
    ระบบแจ้ง
การประกอบธุรกิจ
และเลิกประกอบธุรกิจ