ตกลง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOAC Call Center 1170
31 ธ.ค. 2557
8,005
12
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOAC Call Center 1170

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีนโยบายให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยได้เริ่มดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับบริการข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1170 ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

    กด 1 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    กด 2 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    กด 3 สอบถามสถานการณ์น้ำ

    กด 4 สายด่วนหมอข้าว

    กด 5 รับฟังข้อมูลราคาสินค้าเกษตร

    กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่  

          เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กำกับ ดูแล และอำนวยการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยเน้นการบูรณาการงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่เห็นสมควร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)
                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
                                                    
• รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
                                                    
• รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)