ตกลง
‘รมช.ประภัตร’ ลุยช่วยชาวนาเมืองสุพรรณ ดึงน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงท่าจีนสูบช่วยนาแล้ง หลังฝนทิ้งช่วง ดันโครงการโคขุนกู้วิกฤติ Covid 19 ช่วยเกษตรกร
11 ก.ค. 2563
255
0
กู้วิกฤตโควิด-19
‘รมช.ประภัตร’ลุยช่วยชาวนาเมืองสุพรรณ
‘รมช.ประภัตร’ ลุยช่วยชาวนาเมืองสุพรรณ ดึงน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงท่าจีนสูบช่วยนาแล้ง หลังฝนทิ้งช่วง ดันโครงการโคขุนกู้วิกฤติ Covid 19 ช่วยเกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรแก้วิกฤต Covid-19  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย .วังน้ำซับ .ศรีประจันต์ .สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมประมง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ว่า รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา  จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร ดังนั้น จึงได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน 

 

 

ขณะนี้ เกษตกรในพื้นที่ .สุพรรณบุรีกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำนา ซึ่งยอมรับว่าปีนี้มีปริมาณฝนตกเข้าเขื่อนน้อย จึงไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามชาวนามีความกังวลจากสภาวะฝนทิ้งช่วงมากว่า 2 เดือนนั้น ทำให้ไม่สามารถเริ่มปลูกข้าวได้ตามเดิมคือ 1 ..  ซึ่งขณะนี้กลางเดือน .แล้ว โดยกรมชลประทานชี้แจงว่าจะเหลือน้ำใช้อุปโภคบริโภค 30 วัน หากไม่มีฝนตกลงมา อีกทั้งกรมชลประทานขอความร่วมมือไม่เสี่ยงทำนา ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าต้นเดือน .. 63 จะมีฝนตก” นายประภัตร กล่าว

 

นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 3.3 ล้านไร่ เป็นเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1.40 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน 1.6 ล้านไร่ มีโครงการชลประทานทั้งหมด 13 โครงการ ขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 6 แสนไร่ จึงแก้ปัญหาเบื้องต้นให้เกษตรกร โดยกรมชลประทานจะระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ปล่อยลงมาในแม่น้ำท่าจีน ให้ชาวนาสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนขึ้นไปหล่อเลี้ยงนาที่ทำแล้วส่วนหนึ่ง พร้อมกันนี้ให้กรมบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาเจาะบาดาลเพื่อช่วยเหลือ 

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบ จึงได้อนุมัติเงินจำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย โดยสนับสนุนการจัดการตลาดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีตลาดรองรับ รวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ..สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ10 ล้านบาท  หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 .. 62 - 30 .. 65

 

นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวในพื้นที่ .สุพรรณบุรีมีความคืบหน้าไปมาก อาทิ 1. เลี้ยงโคขุน ขณะนี้มีตลาดกลางรับซื้อผลผลิตโคขุนในพื้นที่ .สุพรรณบุรีแล้ว โดยทำหน้าที่ผลิตอาหาร หรือ Feed Center สำหรับผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร โดย ..เริ่มทยอยปล่อยสินเชื่อซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา 50 กลุ่ม จาก 180 กลุ่มที่สนใจ และ2. เลี้ยงไก่พื้นเมือง ระยะสั้น 90 วัน ก็ได้รับผลผลิตที่พึงพอใจ และเหมาะกับชาวสุพรรณที่ชื่นชอบในการเลี้ยงไก่ชนอยู่แล้วนอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ คือการปลูกขิงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ คือ การเลี้ยงในโรงเรือน ใช้ระบบท่อหยดน้ำและปลูกด้วยการใช้ขุยมะพร้าวซึ่งให้ผลตอบแทนสูง รวมทั้งการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งทุกอย่างมีตลาดรองรับ มีการประกันราคา และประกันขีวิตสัตว์สัตว์กรณีเสียหายอีกด้วย

 

ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก ทำให้อาจเกิดการขาดแคลนอาหาร ดังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย” นายประภัตร กล่าว

 

ทั้งนี้ ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากความต้องการของคนในประเทศ นักท่องเที่ยว และต่างประเทศ โดยความต้องการโคเนื้อของต่างประเทศมีมากถึง 500,000 - 1,000,000 ตัวต่อปี ส่วนไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะตลาดประเทศกัมพูชาต้องการไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวต่อวัน และแพะมีความต้องการ 200,000 - 300,000 ตัวต่อปี รัฐบาลจึงหวังให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีปัญหาด้านการตลาด