ตกลง
 • ข่าวผู้บริหาร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2563
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  7,726,193
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
  8,754,560
  ราย
 • ผู้ปลูกพืช
  ผู้ปลูกพืช
  5,325,556
  ครัวเรือน
 • ผู้เลี้ยงสัตว์
  เลี้ยงสัตว์
  535,319
  ครัวเรือน
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  61,794
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
  1,344,965
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  310,874
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  10,148
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  137,537
  ครัวเรือน
แสดงทั้งหมด