ตกลง
 • ข่าวผู้บริหาร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลวันที่ 2 สิงหาคม 2563
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  7,980,357
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
  9,487,201
  ราย
 • ผู้ปลูกพืช
  ผู้ปลูกพืช
  4,826,924
  ครัวเรือน
 • ผู้เลี้ยงสัตว์
  เลี้ยงสัตว์
  780,656
  ครัวเรือน
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  57,857
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
  1,851,587
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  266,565
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  14,053
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  182,715
  ครัวเรือน
แสดงทั้งหมด